α-[[[2-(4-Methoxy-3-methylphenyl)-1-methylethyl](phenylmethyl)amino]methyl]-3-nitro-4-(phenylmethoxy)benzenemethanol

In stock
Note:
All Products are stable to be shipped at room temperature, unless otherwise specified.

α-[[[2-(4-Methoxy-3-methylphenyl)-1-methylethyl](phenylmethyl)amino]methyl]-3-nitro-4-(phenylmethoxy)benzenemethanol is an intermediate in the synthesis of (3R,5S)-Fluvastatin.

More Information
SKU RCL-TR-M268370
CAS number 1616967-23-7
Molecular Formula C33H36N2O5
Catalog Number RCL-TR-M268370
Chemical Name α-[[[2-(4-Methoxy-3-methylphenyl)-1-methylethyl](phenylmethyl)amino]methyl]-3-nitro-4-(phenylmethoxy)benzenemethanol
Boiling Pt No Data Available
Molecular Weight 540.65
Melting Pt No Data Available
Storage Condition No Data Available
Stability No Data Available
Appearance No Data Available
Solubility No Data Available