α4,3-Isopropylideneisopyridoxal

In stock
Note:
All Products are stable to be shipped at room temperature, unless otherwise specified.
Synonyms :2,2,8-Trimethyl-4H-1,3-dioxino[4,5-c]pyridine-5-carboxaldehyde; (α4,3-O-Isopropylidene-3-hydroxy-4-hydroxymethyl-2-methyl-5-pyridyl)methanal;

Intermediate in the preparation of pharmaceuticals used to treat angina

More Information
SKU RCLST055868
CAS number 6560-65-2
Molecular Formula C11H13NO3
Catalog Number RCLST055868
Chemical Name α4,3-Isopropylideneisopyridoxal
Synonyms 2,2,8-Trimethyl-4H-1,3-dioxino[4,5-c]pyridine-5-carboxaldehyde; (α4,3-O-Isopropylidene-3-hydroxy-4-hydroxymethyl-2-methyl-5-pyridyl)methanal;
Boiling Pt No Data Available
Molecular Weight 207.23
Melting Pt No Data Available
Storage Condition No Data Available
Stability No Data Available
Appearance Yellow Solid
Solubility Dichloromethane